PENSJE I AUTONOMIA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

- łączą awans zawodowy z oceną moralności,

- sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

• wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),

• obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),

• dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,

• postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,

• wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,

• wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,

• likwiduje się dodatki socjalne,

• ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,

• zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń – nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,

• planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,

• zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

1) zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

2) niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;

3) likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.