UWAGA! Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Do 5 lat wydłuży się czas na cykliczną ocenę pracy, zaś sama ocena będzie dokonywana bez szczegółowych wskaźników realizacji poszczególnych jej kryteriów. Poznaj szczegóły oraz sprawdź, kogo mimo wszystko będzie trzeba ocenić jeszcze na podstawie regulaminu i zasad obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
Cykliczna ocena pracy co 5 lat i nowe terminy na dokonanie oceny pracy po raz pierwszy
Od 1 stycznia 2019 r. tzw. cykliczna ocena pracy będzie dokonywana co 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W konsekwencji, ostateczny termin na dokonanie oceny pracy wszystkich nauczycieli na nowych zasadach przypadnie w przypadku nauczycieli:
• kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2023 r., chyba że w tym czasie nauczyciel rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego, wówczas oceny pracy na nowych zasadach dokonuje się dopiero po zakończeniu stażu;
• dyplomowanych – do 30 czerwca 2022 r
(art. 141 ustawy z 22 listopada 2018 r. . o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Powyższe terminy nie dotyczą nauczycieli, którzy zostali ocenieni na zasadach obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Cyklicznej oceny pracy w przypadku tych nauczycieli należy zatem dokonać za 5 lat od dnia tej oceny pracy.
Do 31 grudnia 2018 r. powinni zostać mimo wszystko ocenieni nauczyciele dyplomowani, którzy uzyskali ten stopień awansu zawodowego od 2 do 31 grudnia 2015 r., chyba, że zaszły okoliczności wydłużające czas na dokonanie cyklicznej oceny pracy tj. gdy w tym czasie nauczyciel był nieobecny w pracy dłużej niż 3 miesiące albo do 31 grudnia 2018 r. nie upłynął jeszcze rok pracy w danej placówce (art. 6a ust. 1b i ust. 1c Karty Nauczyciela).
PRZYKŁAD
Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego 15 grudnia 2015 r. W związku z tym do 15 grudnia 2018 r. powinien zostać oceniony na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Jeśli uzyska ocenę pracy np. w dniu 14 grudnia 2018 r., termin na dokonanie kolejnej cyklicznej oceny pracy przypadnie na 14 grudnia 2023 r.
Uchylenie regulaminów oceny pracy nauczycieli
Zmiany w ocenie pracy nauczycieli obejmują także likwidację regulaminów oceny pracy, które opracowywane były na poziomie danej placówki. Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ma być uregulowana w pełni w przepisach powszechnie obowiązujących. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z którym spełnianie poszczególnych kryteriów będzie oceniane w skali od 0 do 3.
Kogo kiedy ocenić i na podstawie jakich przepisów
Zmiany w ocenie pracy nie obejmą od razu wszystkich nauczycieli. Przepisy przejściowe, jak zwykle regulują sytuacje szczególne, w których ocena pracy nadal będzie dokonywana na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Oceny pracy na podstawie regulaminu należy dokonać w przypadku nauczycieli,:
• wobec których wszczęto postępowanie w sprawie dokonania oceny pracy po 31 sierpnia 2018 r. i nie zostało ono zakończone przed 1 stycznia 2019 r.
• którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
PRZYKŁAD Nauczyciel kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego 28 grudnia 2018 r. Do 4 stycznia 2019 r. powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Dyrektor powinien dokonać jego oceny pracy w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Mimo, że procedura oceny pracy po zakończeniu stażu rozpocznie się już w 2019 r., oceny należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. tj. na podstawie regulaminu oceny pracy.
Nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. obejmą zatem nauczycieli:
• w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r.
• kończących staż po 31 grudnia 2018 r.
Aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę już od 1 września 2020 r. trzeba będzie samemu zawnioskować o ocenę pracy
Zmiana przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli wpłynie także na zasady uzyskiwania prawa do dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych. Pierwotne brzmienie nowych przepisów o ocenie pracy było spójne z zasadami nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę – dodatek ten bowiem ma przysługiwać od 1 września 2020 r., zaś oceny pracy nauczycieli dyplomowanych należało dokonać po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020 r. W związku ze zmianami od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele dyplomowani, którzy chcą otrzymywać dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 r. muszą zawnioskować o ocenę pracy na nowych zasadach, ponieważ dyrektor nie będzie miał już obowiązku ich ocenienia z własnej inicjatywy w terminie umożliwiającym ubieganie się o ten dodatek.
Dodatek za wyróżniającą pracę otrzymają nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą:
• legitymowali się już 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego
oraz
• wyróżniającą oceną pracy uzyskaną na zasadach obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub od 1 stycznia 2019 r.
(art. 142 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Dla dodatku za wyróżniającą pracy trzeba będzie poddawać się ocenie co 3 lata
Przepisy dotyczące dodatku za wyróżniającą pracę zostaną doprecyzowane także w ten sposób, że aby otrzymać dodatek, trzeba będzie posiadać wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w okresie ostatnich 3 lat pracy. Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym:
• upłyną 3 lata od dnia nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę,
lub
• uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.
W konsekwencji, aby zachować prawo do dodatku trzeba będzie wnioskować o ocenę pracy co 3 lata, nie czekając na upływ 5-letniego terminu na dokonanie cyklicznej oceny pracy przez dyrektora placówki.
Nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą legitymowali się co najmniej 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego, powinni zawnioskować o ocenę pracy w pierwszym kwartale 2020 r. Dzięki temu uzyskają ją przed 1 września 2020 r. i jeśli będzie to ocena wyróżniającą – od 1 września 2020 r. otrzymają dodatek za wyróżniającą pracę i będą się nim cieszyć przez co najmniej rok. Czemu tylko rok? Ponieważ po roku od dnia uzyskania oceny np. dyrektor z własnej inicjatywy lub jeden z uprawnionych podmiotów np. organ prowadzący może zawnioskować o ocenę pracy nauczyciela i nauczyciel zachowa prawo do dodatku tylko jeśli będzie ona znów wyróżniająca.
Dyrektor szkoły będzie mógł awansować już z bardzo dobrą oceną pracy
Złagodzony został także wymóg posiadania wyróżniającej oceny pracy aby móc awansować na stopień nauczyciela dyplomowanego z tzw. ścieżki dyrektorskiej. Po zmianach, dyrektor placówki, posiadający nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, pod warunkiem legitymowania się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy. W przypadku dyrektorów posiadających co najmniej stopień doktora będą to analogicznie 2 lata pracy na stanowisku i 4 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. wynika z art. 6 pkt 7 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Polecam materiały dotyczące oceny pracy nauczycieli dostępne na Portalu Oświatowym. W szczególności wzory, które nie zmienią się także po nowelizacji tj.:
Źródło:
• Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do podpisu Prezydenta)
• Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 23 listopada 2018 r., wersja skierowana do opiniowania).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) –Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 6a.art. 6a.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – §4 ust. 5§4 ust. 5

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

KONCERT NOWOROCZNY -NASZE TRADYCYJNE POWITANIE ROKU!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Protest: Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł!

– Nastroje wśród nauczycieli są złe. Płace pedagogów są bardzo niskie w stosunku do zarobków, jakie dziś oferuje rynek pracy poza oświatą. Dlatego pytamy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, w jakiej formie protestu chcą wziąć udział – powiedział dziś (16.11) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Szef ZNP przypomniał, że właśnie jeden z supermarketów podniósł pensje o kilkaset zł i jego pracownicy mają zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia, a po dwóch latach od 3 150 zł do 4 050 zł brutto. Tymczasem w oświacie stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynoszą:

stażysty – 1751 zł netto
kontraktowego – 1798 zł
mianowanego – 2033 zł
dyplomowanego – 2377 zł.

Sytuacja, w której stażysta może zarobić więcej w supermarkecie niż w szkole, ucząc i wychowując przyszłe pokolenia sprawia, że mamy dziś do czynienia z procesem, który będzie narastał w najbliższym czasie: braku chętnych do pracy w szkołach i przedszkolach.

– Żądamy godnych zarobków! Nauczyciele mówią: albo wyższe płace, albo szukam pracy poza szkołą. I już to robią. Mamy przecież prawie w każdej szkole wakaty. Brakuje m.in. matematyków, anglistów, specjalistów – powiedział prezes ZNP. – Nauczyciele chcą protestować, powołują się na policjantów i podobną akcję przed egzaminami i maturami. Proponują też akcję polegającą na nieprzystąpieniu do sprawdzania matur, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego. Domagamy się rozpoczęcia negocjacji płacowych i podwyżek na poziomie 1000 zł. Dziś wysłaliśmy – już po raz kolejny – list z takim żądaniem do premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział prezes ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje kilka form protestu. Do końca roku pytamy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty: W której formie protestu chciałabyś/chciałbyś wziąć udział? W:

– akcji podobnej do protestu policjantów przed egzaminami i maturami,

– akcji polegającej na nieprzystąpieniu do sprawdzania matur, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego,

– strajku ogólnopolskim,

– strajku lokalnym w szkołach / placówkach / przedszkolach (w najbliższej okolicy),

– strajku włoskim,

– innej, jakiej………………………………………,

– nie będę protestować.

NASZĄ A N K I E T Ę można wypełnić online poprzez wejście w link (link należy skopiować i otworzyć w odrębnym oknie)! https://www.survio.com/survey/d/protest

15 listopada Związek zwrócił się do premiera z wnioskiem o pilne spotkanie. – Wobec niezadowolenia narastającego wśród nauczycieli, będącego efektem realizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niewłaściwej polityki edukacyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o ustalenie terminu spotkania w celu rozwiązania kwestii o kluczowym znaczeniu dla środowiska nauczycielskiego – czytamy w liście prezesa ZNP do premiera RP. – Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje przyjętej przez rząd skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza, że niewielka podwyżka nauczycielskich pensji zasadniczych finansowana będzie ze środków pochodzących z likwidacji części dodatków do płacy zasadniczej, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczenia możliwości korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Uważamy, że problem płac w oświacie wymaga zdecydowanych i pilnych rozwiązań.

LIST ZNP DO PREMIERA RP

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Wobec niezadowolenia narastającego wśród nauczycieli, będącego efektem realizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niewłaściwej polityki edukacyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o ustalenie terminu spotkania w celu rozwiązania kwestii o kluczowym znaczeniu dla środowiska nauczycielskiego.

W piśmie skierowanym do Pana Premiera 24 września 2018 r. zwróciliśmy uwagę, że deklaracje władz o docenianiu roli oświaty powinny znaleźć realne odzwierciedlenie we wzroście nakładów na jej funkcjonowanie. Tymczasem nakłady na edukację są niewspółmierne do jej zadań. Nie sprzyjają utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym poprawie jakości pracy szkoły. Nie stwarzają też możliwości poprawy warunków życia nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje przyjętej przez rząd skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza, że niewielka podwyżka nauczycielskich pensji zasadniczych finansowana będzie ze środków pochodzących z likwidacji części dodatków do płacy zasadniczej, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczenia możliwości korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia.

Uważamy, że problem płac w oświacie wymaga zdecydowanych i pilnych rozwiązań.

Wyrażamy przekonanie, że spotkanie Pana Premiera z przedstawicielami największego w oświacie związku zawodowego będzie możliwie w najbliższym czasie.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Szkolenie online „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowym awansie zawodowym! Część I – Nauczyciel w okresie stażu”

Temat szkolenia: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowym awansie zawodowym! Część I – Nauczyciel w okresie stażu

Od 1 września br. zmieniły się regulacje w zakresie awansu zawodowego! Nauczycielu, dowiedz się, co się zmieniło w Twoim przypadku! Jak realizować awans zawodowy! Część pierwszą webinarium poświęcimy nauczycielom w okresie stażu. Część druga, na którą zapraszamy wkrótce, będzie dotyczyła postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Kiedy: czwartek, 22 listopada 2018 r., godz. 17.30

Czas trwania: ok. 90 minut

Lokalizacja: Online

Dla kogo: Nasze szkolenie kierujemy do wszystkich nauczycieli w okresie stażu, ekspertów, dyrektorów szkół, związkowców. Udział w profesjonalnym szkoleniu jest bezpłatny!

Zarejestruj się poprzez link /należy otworzyć go w odrębnym oknie/: https://znpedu.clickmeeting.com/wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-nowym-awansie-zawodowym-czesc-i-nauczyciel-w-okresie-stazu?_ga=2.35279909.567989345.1542282886-1206235333.1542095039

W dniu naszego szkolenia online prosimy o kliknięcie w ten link powyżej na parę minut przed startem.

Po podaniu imienia i adresu e-mail znajdziecie się Państwo w “poczekalni”. Na 10 minut przed startem wydarzenia otworzymy nasz wirtualny pokój spotkań. Zapraszamy, aby być z nami te parę minut wcześniej i oswoić się z naszym nowym internetowym narzędziem.

W przypadku korzystania ze smartfonów najlepszym rozwiązaniem jest pobranie bezpłatnej aplikacji ClickMeeting, za pośrednictwem której odbywa się szkolenie online. ID spotkania: 558-989-438.

Prelegenci: Szkolenie poprowadzi Dorota Michalak prawnik i ekspert ZNP.

W webinarium wezmą udział także: Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Warsztaty piernikarskie, Frankenstein i Marianna Orańska

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NASZ SUKCES: Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Z inicjatywy ZNP, 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nasza Niepodległa ! – świdnickie Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

Niedziela 11 listopada była punktem kulminacyjnym obchodów Święta Niepodległości, o godz. 10.00 rano w Świdnickiej Katedrze odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, potem nastąpił przemarsz wszystkich przedstawicieli organizacji i środowisk pod Pomnik Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim, gdzie odbyło się złożenie kwiatów, część artystyczna a o godz. 12.00 wszyscy obecni Świdniczanie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Liczni przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczyli w całodniowym przebiegu uroczystości.Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

OŁOMUNIEC w jesiennej oprawie

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

JÓZEF PIŁSUDSKI – członek honorowy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

„[…] stanęliście Sz. Panowie i Sz. Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, które w niewoli plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmieniać człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią jesteście tymi, którzy w prawdziwem odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynęło z tej samej ciężkiej pracy w jakiej płynęło Życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, dziękując za przyjęcie, abyście w tej pracy mieli szczęście i powodzenie, aby te dzieci, które przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą o Was tak serdecznie wspominały jak chcecie łaskawie o mnie i pracy mojej wspominać […]”

Józef Piłsudski Członek Honorowy
Związku Nauczycielstwa Polskiego
11 listopada 2018 roku czcimy pamięć nauczycieli i nauczycielek, którzy 100 lat temu budowali niepodległą Ojczyznę, krzewiąc i przekazując kolejnym pokoleniom polską tożsamość, kulturę i historię. To dzięki nim jesteśmy dzisiaj dumnymi Polakami i dumnymi Polkami!

Związek Nauczycielstwa Polskiego, który narodził się w 1905 roku, od początku walczył o wolną Polskę. Wkład nauczycieli w odzyskanie przez Polskę niepodległości jest nie do przecenienia! To oni budowali naszą Ojczyznę, tworzyli nowy system edukacji i kształcili kolejne pokolenia!

Historia ZNP powinna być dla członków Związków źródłem dumy. Związek powstał 113 lat temu jako konspiracja niepodległościowa, której celem było wywalczenie polskiej szkoły, uczącej w języku ojczystym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyrósł z niezgody na ucisk zaborców, z walki o dobrą, polską szkołę, powszechną i bezpłatną. Związek wyrósł z marzeń o niepodległym, sprawiedliwym i demokratycznym państwie. Nie byłoby Związku, gdyby nie wielka odwaga i nieugięta wola jego założycieli!

Nasze korzenie są dziś dla nas drogowskazem, stanowią zobowiązanie dla nas, członków dzisiejszego Związku Nauczycielstwa Polskiego. To jest także zobowiązanie do tego, by dziś walczyć, upominać się o dobrą, demokratyczną i egalitarną polską szkołę publiczną. I by walczyć także o silne, praworządne, demokratyczne państwo polskie.

Dziś, gdy niepodległa Polska obchodzi setne urodziny, nikt nie cieszy się z tego powodu bardziej od nas. Nasz Związek był przy narodzinach niepodległej Polski, my, nauczyciele podziwialiśmy jej wspaniały rozkwit, towarzyszyliśmy w chwilach upadku i wspieraliśmy, gdy się odradzała. Z drugiej strony, gdy kierujący losami Polski nie wypełniali swoich obowiązków, szkodzili polskiej szkole, upominaliśmy się o dobrą edukację, protestowaliśmy, strajkowaliśmy. Tym, co zawsze wyróżniało ZNP, był głęboki patriotyzm.

Naszą siłą jest nasza przeszłość, nasza tradycja, bohaterstwo i odwaga naszych koleżanek i kolegów. Związek nie miałby takiego wspaniałego dorobku, gdyby nie zrzeszał ludzi odważanych, niepokornych gotowych do poświęceń i ciężkiej pracy, przywiązanych do wartości, które legły u podstaw naszej organizacji.

Szkoła wolna, demokratyczna, dostępna dla wszystkich dzieci, szkoła publiczna, która dobrze kształci – to jest idea edukacji, która towarzyszyła naszym kolegom i koleżankom przez dziesięciolecia. Ta idea, ten nakaz obrony dobrej polskiej szkoły, jest nam – związkowcom – dzisiaj szczególnie bliski.
cyt. Za Szkice z Dziejów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939

W roku obchodów 100- lecia Niepodległej Ojczyzny wspominamy Jej Ojców, zwłaszcza Józefa Piłsudskiego, członka honorowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Godność tę Marszałek otrzymał od Związku, poprzednika ZNP, w 1921 r. Naczelnik wielokrotnie pojawiał się na łamach przedwojennego Głosu Nauczycielskiego…Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NAUCZYCIEL NA MEDAL – głosujemy !!!!!!!!!!

Kochani !
Jak co roku Gazeta Wrocławska ogłasza plebiscyt ,,NAUCZYCIEL NA MEDAL”. Wśród nominowanych ku naszej wielkiej radości znalazły się nasze Związkowe Dziewczyny, zachęcam gorąco do głosowania na / jeżeli linki nie otwierają się, to należy je skopiować i otworzyć w odrębnym oknie/:

https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1001197/?groupId=16543

-w kategorii szkół podstawowych :
Małgorzatę Kozakow
Jolantę Iwanio

https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1002161/?groupId=16799

- w kategorii szkół ponadpodstawowych :

- Joannę Szałek
-Agatę Wójcik

Dużym wyróżnieniem dla każdego nauczyciela jest już samo znalezienie się w takim plebiscycie. Fakt ten bez wątpienia jest miłym wydarzeniem w przebiegu kariery zawodowej. Pomóżmy naszym Koleżankom w uzyskaniu tytułu ,,Nauczyciela na medal” wysyłając sms /należy wejść w odpowiedni link i kliknąć w okienko ,,głosuj” oraz wybrać metodę zapłacenia poprzez klik lub sms -koszt około 2,46 z VAT/. To przecież zaszczyt dla naszej rodziny związkowej i powód do satysfakcji ;) Namawiam gorąco do wsparcia naszych Kandydatek na facebooku! Warto również nagłośnić akcję na Librusie i Vulcanie.
Z góry dziękujemy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone