,,Don Giovanni” W.A.Mozarta 17 lutego w Operze Wrocławskiej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

AKTUALNA SYTUACJA NA LINII ZNP – RZĄD

7 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP, by porozmawiać o napiętej sytuacji w oświacie oraz o zarobkach nauczycieli.

Natomiast minister edukacji, na spotkaniu które zorganizowała o tej samej porze, przedstawiła to co proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego, czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 121 zł do 166 zł BRUTTO.

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca proponowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019.

Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł, a także rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które doprowadzą do zwiększenia płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym.

8 stycznia

We wtorek kolejna tura rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje płacowe z udziałem minister edukacji i partnerów społecznych w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

(Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, godz. 11.00)

10 stycznia

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Pracowników Oświaty

ZNP rozpoczyna Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty.

Żądamy wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

Jednocześnie zachęcamy nauczycieli do troski o swoje zdrowie.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość. Jest to także protest o lepszą szkołę.
Zarobki nauczycieli zaczynają się od 1751 zł netto. Pensje nauczycieli muszą wzrosnąć! Teraz!

Nauczyciele chcą protestować – tak wynika z ankiety przeprowadzanej przez ZNP od połowy listopada. W ankiecie zapytaliśmy nauczycieli o formę protestu, którą należałoby zorganizować w ramach walki o wyższe pensje. Wypełniło ją 230 181 osób. Najczęściej nauczyciele wskazywali na akcję podobną do protestu policjantów (93 tys.) oraz na strajk w formie strajku ogólnopolskiego, lokalnego, włoskiego (łącznie 102 137). Nauczyciele mogli też zaproponować inne rozwiązania protestacyjne, co też bardzo liczne zrobili.

Wyniki ankiety ZNP oraz wczoraj zainicjowana – oddolna akcja nauczycieli – pokazują, jak bardzo pedagodzy są zdeterminowani. Dzisiaj z powodu niskich pensji doświadczeni pedagodzy odchodzą z zawodu. W wielu szkołach i przedszkolach brakuje nauczycieli.

Obradujący dziś Zarząd Główny ZNP podjął decyzję w sprawie protestu. Domagamy się realnego a nie symbolicznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

Zachęcamy także nauczycieli do dbania o swoje zdrowie.

Do tej pory nasze protestacyjne plany były wszystkim znane. Teraz nie podajemy szczegółowych informacji z uwagi na niektóre działania ministerstwa i kuratorów.

W ubiegłym roku MEN za pośrednictwem kuratoriów próbował powstrzymać nasz strajk 31 marca twierdząc, że jest on nielegalny. Wówczas już od stycznia kuratoria wysyłały pisma do szkół zatytułowane „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, podważające legalność wejścia w spór zbiorowy oraz sugerujące, że nauczyciele odstępując od pracy mogą zostać ukarani. Podobna sytuacja ma miejsce już dzisiaj (pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).

Wzywamy także rząd i ministerstwo edukacji do podjęcia rozmów. Zapraszamy premiera i minister edukacji do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na rozmowy 8 stycznia 2019 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Spotkanie Związków Zawodowych z Minister Edukacji Anną Zalewską w Centrum Partnerstwa Społecznego

10 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Głównym tematem była ocena pracy nauczycieli oraz potrzeba odbiurokratyzowania pracy szkoły.

Przedstawiciel ZNP przypomniał, że Związek Nauczycielstwa Polskiego już na etapie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli miał krytyczny stosunek do proponowanych zmian. Zwracał przede wszystkim uwagę na fakt, że projektowane zmiany tworzone były bez należytych konsultacji, a sposób ich procedowania (bardzo szybkie tempo) nie gwarantował dojścia do właściwych rozwiązań.

Czas pokazał, że nasze obawy były uzasadnione. Trwające prawie rok dyskusje spowodowały rezygnację resortu z regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli. Decyzję tę ZNP przyjął z zadowoleniem. Nie oznacza to jednak zakończenia dyskusji nad nową formułą oceny.

Na dzisiejszym spotkaniu ZNP zgłosił postulaty dotyczące potrzeby modyfikacji pozostałych rozwiązań. Dotyczą one w szczególności wymagań podlegających ocenie (kryteria).

Ponadto rozważony zostanie podnoszony przez ZNP postulat w sprawie doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela dotyczącego tzw. zajęć i czynności statutowych.

ZNP zgłosił również potrzebę nowelizacji Karty Nauczyciela w celu objęcia dodatkiem za wyróżniającą pracę nauczycieli na wszystkich stopniach awansu.

Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem ministra. Ustalono, że prace w tym zakresie zakończą się do 30 kwietnia 2019 roku – tak, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 r.

Związek po raz kolejny przypomniał też o postulacie dotyczącym wzrostu nakładów na oświatę, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

ZNP interweniuje- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna bez pieniędzy

Podczas obrad sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (5 grudnia) dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, przedstawiciel ZNP zwrócił się do posłów z apelem o zwiększenie środków w budżecie oświaty na ten cel. Stwierdził, że jest jeszcze czas na podjęcie działań w tym zakresie, ponieważ trwają obecnie prace nad ostatecznym kształtem budżetu państwa na rok 2019. Bez należytych pieniędzy nie rozwiąże się występującego od wielu lat i pogłębiającego się problemu związanego z brakiem specjalistów w szkołach, a także brakiem odpowiedniej liczby poradni specjalistycznych.

Obecnie w kraju funkcjonuje ok. 600 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – to stanowczo za mało! W ponad 44 proc. szkół nie zatrudnia się żadnego specjalisty. Liczba dzieci potrzebujących pomocy z roku na rok rośnie i nie rozwiąże tego problemu wyłącznie nauczyciel dydaktyk realizujący zadania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowym problemem, na który ZNP zwrócił uwagę, jest nierozwiązany dotychczas problem wynagradzania nauczycieli, realizujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie przekonała nas informacja ministerstwa edukacji, że 72 proc. zajęć , w tym zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań, jest płatnych.

Informacje ZNP są zupełnie inne, stąd kolejny raz przedstawiciel ZNP zaapelował o konieczną nowelizację art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zła konstrukcja tego przepisu i niedoszacowanie budżetu powoduje, że zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dalszym ciągu realizowane są jako zajęcia statutowe.

Przedstawicieli oświatowej „S” w Sejmie nie było.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

UWAGA! Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Do 5 lat wydłuży się czas na cykliczną ocenę pracy, zaś sama ocena będzie dokonywana bez szczegółowych wskaźników realizacji poszczególnych jej kryteriów. Poznaj szczegóły oraz sprawdź, kogo mimo wszystko będzie trzeba ocenić jeszcze na podstawie regulaminu i zasad obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
Cykliczna ocena pracy co 5 lat i nowe terminy na dokonanie oceny pracy po raz pierwszy
Od 1 stycznia 2019 r. tzw. cykliczna ocena pracy będzie dokonywana co 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W konsekwencji, ostateczny termin na dokonanie oceny pracy wszystkich nauczycieli na nowych zasadach przypadnie w przypadku nauczycieli:
• kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2023 r., chyba że w tym czasie nauczyciel rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego, wówczas oceny pracy na nowych zasadach dokonuje się dopiero po zakończeniu stażu;
• dyplomowanych – do 30 czerwca 2022 r
(art. 141 ustawy z 22 listopada 2018 r. . o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Powyższe terminy nie dotyczą nauczycieli, którzy zostali ocenieni na zasadach obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Cyklicznej oceny pracy w przypadku tych nauczycieli należy zatem dokonać za 5 lat od dnia tej oceny pracy.
Do 31 grudnia 2018 r. powinni zostać mimo wszystko ocenieni nauczyciele dyplomowani, którzy uzyskali ten stopień awansu zawodowego od 2 do 31 grudnia 2015 r., chyba, że zaszły okoliczności wydłużające czas na dokonanie cyklicznej oceny pracy tj. gdy w tym czasie nauczyciel był nieobecny w pracy dłużej niż 3 miesiące albo do 31 grudnia 2018 r. nie upłynął jeszcze rok pracy w danej placówce (art. 6a ust. 1b i ust. 1c Karty Nauczyciela).
PRZYKŁAD
Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego 15 grudnia 2015 r. W związku z tym do 15 grudnia 2018 r. powinien zostać oceniony na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Jeśli uzyska ocenę pracy np. w dniu 14 grudnia 2018 r., termin na dokonanie kolejnej cyklicznej oceny pracy przypadnie na 14 grudnia 2023 r.
Uchylenie regulaminów oceny pracy nauczycieli
Zmiany w ocenie pracy nauczycieli obejmują także likwidację regulaminów oceny pracy, które opracowywane były na poziomie danej placówki. Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ma być uregulowana w pełni w przepisach powszechnie obowiązujących. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z którym spełnianie poszczególnych kryteriów będzie oceniane w skali od 0 do 3.
Kogo kiedy ocenić i na podstawie jakich przepisów
Zmiany w ocenie pracy nie obejmą od razu wszystkich nauczycieli. Przepisy przejściowe, jak zwykle regulują sytuacje szczególne, w których ocena pracy nadal będzie dokonywana na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Oceny pracy na podstawie regulaminu należy dokonać w przypadku nauczycieli,:
• wobec których wszczęto postępowanie w sprawie dokonania oceny pracy po 31 sierpnia 2018 r. i nie zostało ono zakończone przed 1 stycznia 2019 r.
• którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
PRZYKŁAD Nauczyciel kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego 28 grudnia 2018 r. Do 4 stycznia 2019 r. powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Dyrektor powinien dokonać jego oceny pracy w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Mimo, że procedura oceny pracy po zakończeniu stażu rozpocznie się już w 2019 r., oceny należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. tj. na podstawie regulaminu oceny pracy.
Nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. obejmą zatem nauczycieli:
• w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r.
• kończących staż po 31 grudnia 2018 r.
Aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę już od 1 września 2020 r. trzeba będzie samemu zawnioskować o ocenę pracy
Zmiana przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli wpłynie także na zasady uzyskiwania prawa do dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych. Pierwotne brzmienie nowych przepisów o ocenie pracy było spójne z zasadami nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę – dodatek ten bowiem ma przysługiwać od 1 września 2020 r., zaś oceny pracy nauczycieli dyplomowanych należało dokonać po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020 r. W związku ze zmianami od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele dyplomowani, którzy chcą otrzymywać dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 r. muszą zawnioskować o ocenę pracy na nowych zasadach, ponieważ dyrektor nie będzie miał już obowiązku ich ocenienia z własnej inicjatywy w terminie umożliwiającym ubieganie się o ten dodatek.
Dodatek za wyróżniającą pracę otrzymają nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą:
• legitymowali się już 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego
oraz
• wyróżniającą oceną pracy uzyskaną na zasadach obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub od 1 stycznia 2019 r.
(art. 142 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Dla dodatku za wyróżniającą pracy trzeba będzie poddawać się ocenie co 3 lata
Przepisy dotyczące dodatku za wyróżniającą pracę zostaną doprecyzowane także w ten sposób, że aby otrzymać dodatek, trzeba będzie posiadać wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w okresie ostatnich 3 lat pracy. Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym:
• upłyną 3 lata od dnia nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę,
lub
• uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.
W konsekwencji, aby zachować prawo do dodatku trzeba będzie wnioskować o ocenę pracy co 3 lata, nie czekając na upływ 5-letniego terminu na dokonanie cyklicznej oceny pracy przez dyrektora placówki.
Nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą legitymowali się co najmniej 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego, powinni zawnioskować o ocenę pracy w pierwszym kwartale 2020 r. Dzięki temu uzyskają ją przed 1 września 2020 r. i jeśli będzie to ocena wyróżniającą – od 1 września 2020 r. otrzymają dodatek za wyróżniającą pracę i będą się nim cieszyć przez co najmniej rok. Czemu tylko rok? Ponieważ po roku od dnia uzyskania oceny np. dyrektor z własnej inicjatywy lub jeden z uprawnionych podmiotów np. organ prowadzący może zawnioskować o ocenę pracy nauczyciela i nauczyciel zachowa prawo do dodatku tylko jeśli będzie ona znów wyróżniająca.
Dyrektor szkoły będzie mógł awansować już z bardzo dobrą oceną pracy
Złagodzony został także wymóg posiadania wyróżniającej oceny pracy aby móc awansować na stopień nauczyciela dyplomowanego z tzw. ścieżki dyrektorskiej. Po zmianach, dyrektor placówki, posiadający nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, pod warunkiem legitymowania się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy. W przypadku dyrektorów posiadających co najmniej stopień doktora będą to analogicznie 2 lata pracy na stanowisku i 4 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. wynika z art. 6 pkt 7 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Polecam materiały dotyczące oceny pracy nauczycieli dostępne na Portalu Oświatowym. W szczególności wzory, które nie zmienią się także po nowelizacji tj.:
Źródło:
• Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do podpisu Prezydenta)
• Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 23 listopada 2018 r., wersja skierowana do opiniowania).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) –Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 6a.art. 6a.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – §4 ust. 5§4 ust. 5

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

KONCERT NOWOROCZNY -NASZE TRADYCYJNE POWITANIE ROKU!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Protest: Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł!

– Nastroje wśród nauczycieli są złe. Płace pedagogów są bardzo niskie w stosunku do zarobków, jakie dziś oferuje rynek pracy poza oświatą. Dlatego pytamy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, w jakiej formie protestu chcą wziąć udział – powiedział dziś (16.11) na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Szef ZNP przypomniał, że właśnie jeden z supermarketów podniósł pensje o kilkaset zł i jego pracownicy mają zarabiać od 2800 zł do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia, a po dwóch latach od 3 150 zł do 4 050 zł brutto. Tymczasem w oświacie stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynoszą:

stażysty – 1751 zł netto
kontraktowego – 1798 zł
mianowanego – 2033 zł
dyplomowanego – 2377 zł.

Sytuacja, w której stażysta może zarobić więcej w supermarkecie niż w szkole, ucząc i wychowując przyszłe pokolenia sprawia, że mamy dziś do czynienia z procesem, który będzie narastał w najbliższym czasie: braku chętnych do pracy w szkołach i przedszkolach.

– Żądamy godnych zarobków! Nauczyciele mówią: albo wyższe płace, albo szukam pracy poza szkołą. I już to robią. Mamy przecież prawie w każdej szkole wakaty. Brakuje m.in. matematyków, anglistów, specjalistów – powiedział prezes ZNP. – Nauczyciele chcą protestować, powołują się na policjantów i podobną akcję przed egzaminami i maturami. Proponują też akcję polegającą na nieprzystąpieniu do sprawdzania matur, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego. Domagamy się rozpoczęcia negocjacji płacowych i podwyżek na poziomie 1000 zł. Dziś wysłaliśmy – już po raz kolejny – list z takim żądaniem do premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział prezes ZNP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje kilka form protestu. Do końca roku pytamy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty: W której formie protestu chciałabyś/chciałbyś wziąć udział? W:

– akcji podobnej do protestu policjantów przed egzaminami i maturami,

– akcji polegającej na nieprzystąpieniu do sprawdzania matur, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego,

– strajku ogólnopolskim,

– strajku lokalnym w szkołach / placówkach / przedszkolach (w najbliższej okolicy),

– strajku włoskim,

– innej, jakiej………………………………………,

– nie będę protestować.

NASZĄ A N K I E T Ę można wypełnić online poprzez wejście w link (link należy skopiować i otworzyć w odrębnym oknie)! https://www.survio.com/survey/d/protest

15 listopada Związek zwrócił się do premiera z wnioskiem o pilne spotkanie. – Wobec niezadowolenia narastającego wśród nauczycieli, będącego efektem realizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niewłaściwej polityki edukacyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o ustalenie terminu spotkania w celu rozwiązania kwestii o kluczowym znaczeniu dla środowiska nauczycielskiego – czytamy w liście prezesa ZNP do premiera RP. – Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje przyjętej przez rząd skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza, że niewielka podwyżka nauczycielskich pensji zasadniczych finansowana będzie ze środków pochodzących z likwidacji części dodatków do płacy zasadniczej, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczenia możliwości korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia. Uważamy, że problem płac w oświacie wymaga zdecydowanych i pilnych rozwiązań.

LIST ZNP DO PREMIERA RP

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Wobec niezadowolenia narastającego wśród nauczycieli, będącego efektem realizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niewłaściwej polityki edukacyjnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie zwraca się do Pana Premiera o ustalenie terminu spotkania w celu rozwiązania kwestii o kluczowym znaczeniu dla środowiska nauczycielskiego.

W piśmie skierowanym do Pana Premiera 24 września 2018 r. zwróciliśmy uwagę, że deklaracje władz o docenianiu roli oświaty powinny znaleźć realne odzwierciedlenie we wzroście nakładów na jej funkcjonowanie. Tymczasem nakłady na edukację są niewspółmierne do jej zadań. Nie sprzyjają utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym poprawie jakości pracy szkoły. Nie stwarzają też możliwości poprawy warunków życia nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie akceptuje przyjętej przez rząd skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwłaszcza, że niewielka podwyżka nauczycielskich pensji zasadniczych finansowana będzie ze środków pochodzących z likwidacji części dodatków do płacy zasadniczej, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego z 10 do 15 lat oraz ograniczenia możliwości korzystania przez nauczycieli z urlopu dla poratowania zdrowia.

Uważamy, że problem płac w oświacie wymaga zdecydowanych i pilnych rozwiązań.

Wyrażamy przekonanie, że spotkanie Pana Premiera z przedstawicielami największego w oświacie związku zawodowego będzie możliwie w najbliższym czasie.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Szkolenie online „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowym awansie zawodowym! Część I – Nauczyciel w okresie stażu”

Temat szkolenia: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowym awansie zawodowym! Część I – Nauczyciel w okresie stażu

Od 1 września br. zmieniły się regulacje w zakresie awansu zawodowego! Nauczycielu, dowiedz się, co się zmieniło w Twoim przypadku! Jak realizować awans zawodowy! Część pierwszą webinarium poświęcimy nauczycielom w okresie stażu. Część druga, na którą zapraszamy wkrótce, będzie dotyczyła postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego.

Kiedy: czwartek, 22 listopada 2018 r., godz. 17.30

Czas trwania: ok. 90 minut

Lokalizacja: Online

Dla kogo: Nasze szkolenie kierujemy do wszystkich nauczycieli w okresie stażu, ekspertów, dyrektorów szkół, związkowców. Udział w profesjonalnym szkoleniu jest bezpłatny!

Zarejestruj się poprzez link /należy otworzyć go w odrębnym oknie/: https://znpedu.clickmeeting.com/wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-nowym-awansie-zawodowym-czesc-i-nauczyciel-w-okresie-stazu?_ga=2.35279909.567989345.1542282886-1206235333.1542095039

W dniu naszego szkolenia online prosimy o kliknięcie w ten link powyżej na parę minut przed startem.

Po podaniu imienia i adresu e-mail znajdziecie się Państwo w “poczekalni”. Na 10 minut przed startem wydarzenia otworzymy nasz wirtualny pokój spotkań. Zapraszamy, aby być z nami te parę minut wcześniej i oswoić się z naszym nowym internetowym narzędziem.

W przypadku korzystania ze smartfonów najlepszym rozwiązaniem jest pobranie bezpłatnej aplikacji ClickMeeting, za pośrednictwem której odbywa się szkolenie online. ID spotkania: 558-989-438.

Prelegenci: Szkolenie poprowadzi Dorota Michalak prawnik i ekspert ZNP.

W webinarium wezmą udział także: Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone