A więc Strajk!

Drogie Koleżeństwo, ogłaszam w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy w placówkach , które zadecydowały o sprzeciwie pracowniczym STRAJK BEZTERMINOWY OD 8 kwietnia 2019 roku.

Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.

Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:

– brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,

– znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,

– pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,

– zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.

Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br.).

Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego.

Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.

Sławomir Broniarz, ZNP

Sławomir Wittkowicz, FZZ

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Pracownicy nie mają obowiązku przebywać w szkole w czasie strajku przez 8 godzin

Informujemy, że nie ma żadnych podstaw do zobowiązywania wszystkich pracowników do przebywania przez 8 godzin w szkole, w której odbywa się strajk. Strajkujący przebywają w szkole w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów pracowniczych (w naszym przypadku chodzi o żądanie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek). Istotą strajku jest zatem niepozostawanie pracownika w gotowości do świadczenia pracy. W przypadku strajku brak gotowości pracownika do pracy wyraża się w odmowie świadczenia pracy. W świetle art. 17 ust. 1 ww. ustawy strajk jest równoznaczny z zaprzestaniem pracy, wtedy gdy nie doznaje przeszkód w jej wykonywaniu ze strony pracodawcy (ani innych osób), czyli dzieje się to z woli pracownika uczestniczącego w akcji strajkowej (prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny, Ustawa o rozwiązywania sporów zbiorowych. Komentarz [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Legalis).

Z powyższego wynika, że nie ma żadnych podstaw prawnych do zobowiązywania wszystkich pracowników przez pracodawcę czy inspektora pracy lub organ prowadzący, do przebywania przez 8 godzin w miejscu pracy w czasie strajku, skoro pracownicy uczestniczący w strajku, w dniu strajku nie pozostają do dyspozycji pracodawcy, w ślad za tym nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że przepisy Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 1) wprowadzają jedynie tygodniową normę czasu pracy nauczyciela wynoszącą nie więcej, niż 40 godzin (godziny te są ewidencjonowane tylko w odniesieniu do tzw. pensum). Brak jest jednak jakichkolwiek podstaw do określenia dobowej normy czasu pracy nauczyciela wynoszącej 8 godzin. Takich zapisów Karta Nauczyciela nie zawiera.

Strajk, rozpoczynający się 8 kwietnia 2019 r. organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego i to związek koordynuje jego przebieg.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek o g. 8.00

Propozycje rządowe, które padły podczas dzisiejszych rozmów, nie są nowe i nie odnoszą się do postulowanego przez ZNP i FZZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

Propozycje dotyczące korekty zasad awansu i zmiany systemu oceny pracy też nie są nowe, pojawiły się już 22 stycznia br. podczas rozmów z Anną Zalewską w CPS „Dialog”. Naszym zdaniem, zgłaszanie ich dzisiaj to nic innego, jak naprawianie błędów minister Anny Zalewskiej. Przypominamy, że to szefowa MEN w 2018 roku wprowadziła krytykowany przez środowisko nowy system awansu zawodowego i nowy model oceny pracy nauczycieli.

Natomiast propozycja przeniesienia 5% podwyżki na wrzesień 2019 roku była już przedstawiana związkom zawodowym podczas tegorocznych rozmów z minister Anną Zalewską.

Przypominamy, że 31 stycznia br. Anna Zalewska zaproponowała przesunięcie wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować

Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą być, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, pozbawieni prawa do strajku.

Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy).

Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:

w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.

Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku.

Brak możliwości żądania przez pracodawców deklaracji od pracowników, czy wezmą udział w planowanym strajku, kilkanaście dni przed jego datą wynika z:

nieistnienia przepisu prawa materialnego, z którego wynikałby obowiązek deklarowania się przez każdego pracownika, co do udziału w strajku przed datą jego rozpoczęcia,
treści art. 18 ww. ustawy, z którego wynika, że zasada dobrowolności udziału pracowników w strajku odnosi się również do pracodawcy, który powinien powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zniechęcenia pracowników do udziału w strajku, ponieważ działania mające na celu wywarcie presji na pracowników, żeby nie przystępowali do strajku, należy uznać za nielegalne (zob. prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran (red.), Daniel Książek, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolter Kluwer 2016, Lex).

W związku z powyższym ZNP nie będzie przekazywał, ani tworzył przed strajkiem list pracowników, którzy zamierzają strajkować.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nowy Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Świdnicy KADENCJA 2019-2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 15 marca w Auli III LO w Świdnicy odbyły się Wybory nowego Zarządu Oddziałowej Sekcji EiR ZNP w Świdnicy. Z ramienia Okręgowej Sekcji EiR Dolnośląskiego ZNP pieczę nad przebiegiem tego wydarzenia sprawowała Kol. jej Przewodnicząca Kol.Irena Małkiewicz. W pierwszej części obrad Kol. Marianna Irla przedstawiła sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu oraz Komisji socjalnych funkcjonujących przy SP Nr 6 i I LO, oba dokumenty przedstawiły kolejno Kol. Małgorzata Sposób oraz Kol. Irena Markowiak-Kozicka , obradom przewodniczył Kol. Jan Górski. W wyniku przeprowadzenia głosowania został wyłoniony nowy Zarząd Sekcji w Osobach:
Kol. Marianna Irla-Przewodnicząca
Kol. Anna Koch
Kol. Krystyna Kowara
Kol. Irena Krogul
Kol. Irena Markowiak-Kozicka
Kol. Małgorzata Sposób
Kol. Celina Wazińska
Kol. Jan Górski
Kol. Przemysław Perz
Kol. Józef Szydło

Całemu Zarządowi składamy serdeczne życzenia pomyślności w działaniach na rzecz całej Społeczności Sekcji EiR w kadencji 2019- 2024!


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka Berlin-Poczdam

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W REFERENDUM?


Do uczestnictwa w referendum uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły (placówki), niezależnie od tego w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnieni.

Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole (placówce), w której organizowane jest referendum – mają prawo uczestnictwa w nim we wszystkich tych szkołach (placówkach).

Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, lub art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uczestniczy w referendum wyłącznie w szkole, w której jest zatrudniony (w tzw. szkole macierzystej).

Przypominamy, że uprawnieni do udziału w referendum strajkowym są:

pracownicy (w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych),
inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1 (1) pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NASZE PRAWO DO STRAJKU

Prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, jak i krajowym.

Zgodnie z prawem:

Strajkujący pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej z powodu udziału w strajku.
Udział nauczycieli w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
Wywieranie presji na nauczycieli z powodu ich udziału w strajku stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną.

W związku z wszczęciem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sporu zbiorowego i wystąpieniem możliwości przeprowadzenia strajku, coraz częściej w obiegu medialnym pojawiają się informacje o ewentualności pociągania do odpowiedzialności cywilnej nauczycieli biorących udział w strajku.

Kategorycznie należy stwierdzić, że w obowiązującym porządku prawnym nie ma podstawy normatywnej umożliwiającej pozywanie pracowników do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ich udziałem w strajku.

Nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi biorący udział w strajku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

REFERENDUM STRAJKOWE

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych dniach zarządy oddziałów ZNP będą podejmowały uchwały w sprawie zorganizowania referendów strajkowych. Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br.

Uprawnieni do udziału w referendum są:

pracownicy (w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych),
inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1 (1) pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.

Przypominamy, że do uczestnictwa w referendum uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły (placówki), niezależnie od tego w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnieni. Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole (placówce), w której organizowane jest referendum – mają prawo uczestnictwa w nim we wszystkich tych szkołach (placówkach).

Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, lub art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uczestniczy w referendum wyłącznie w szkole, w której jest zatrudniony (w tzw. szkole macierzystej).

Szczegółowe informacje dotyczące daty przeprowadzenia referendum strajkowego w konkretnej szkole i placówce oraz osób, które będą odpowiedzialne za przebieg referendum na ich terenie, można uzyskać we właściwym oddziale ZNP.

Oddziały ZNP otrzymały wszystkie dokumenty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia referendów.

Strajk ogłoszony zostanie w tych szkołach i placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.

Oddziały ZNP poinformują dyrektorów szkół i placówek o wyniku referendum i rozpoczęciu strajku do 29 marca br. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone