42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

21 listopada delegaci 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP wybrali prezesa ZNP. Został nim ponownie Sławomir Broniarz. Wiceprezesami ZG ZNP zostali natomiast Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik
22 listopada odbyło się oficjalne otwarcie XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, podczas wystąpił prezes ZNP, goście Zjazdu, odbył się pokaz filmu o TON (reż. Anita Plumińska-Mieloch, Piotr Świdziński), zostały wręczone Złote Odznaki ZNP i głos zabrali goście honorowi – Fred van Leeuwen i pani Wanda Traczyk-Stawska (GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ).
23 listopada delegaci przyjęli uchwały ws.:
– inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli,
– finansowania zadań edukacyjnych,
– przyszłości edukacji w Polsce,
– przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024,
– przyjęcia zmian w Statucie ZNP.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Zwiedzanie Katedry Świdnickiej z Panem Mariuszem Barcickim

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Dalsze oszczędności w gospodarce krajowej , a co z nami?

Czy nauczyciele będą jedną z pierwszych ofiar spodziewanego spowolnienia i ewentualnych oszczędności? Przygotowany przez rząd projekt budżetu na 2020 r. żadnych podwyżek dla nauczycieli nie przewiduje. Co więcej, brakuje 35 mln zł na skutki przechodzące.

W 2020 r. wynagrodzenia w gospodarce wzrosną o 7,2 proc. – poinformowało Ministerstwo Rodziny powołując się na analizy Narodowego Banku Polskiego. W budżecie na przyszły rok rząd podwyżek dla oświaty nie przewidział.

Jakie podwyżki przewidziano w oświacie? Minister edukacji Dariusz Piontkowski w ostatnich tygodniach kilkakrotnie powtórzył, że w 2020 r. nauczyciele mogą liczyć na 6 proc. podwyżki. Niestety póki co to tylko słowa, ponieważ pieniędzy na wzrost wynagrodzeń w oświacie nie przewidziano w subwencji oświatowej, z której samorządy wypłacają pensje w szkołach i placówkach oświatowych. Jakichkolwiek podwyżek nie przewiduje też opublikowany niedawno projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w roku 2020.

Gdyby jednak rząd spełnił obietnice ministra Piontkowskiego, to nawet w takiej sytuacji wynagrodzenia nauczycieli będą rosły w wolniejszym tempie niż wynagrodzenia w gospodarce (o 1,2 punktu procentowego). A to oznacza, że szkoła stanie się jeszcze mniej atrakcyjnym miejscem pracy dla absolwentów.

“Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, ponieważ przygotowany przez rząd projekt budżetu na 2020 r. żadnych podwyżek dla nauczycieli nie przewiduje. Niewykluczone, że powodem tego jest spodziewane spowolnienie gospodarcze, o którym alarmuje wspomniana już analiza NBP. Według analityków banku, w krajach strefy euro, a w szczególności w Niemczech i we Włoszech gospodarka mocno wyhamuje. Wzrost gospodarczy spowolnił także w USA.

A co z Polską? “Wzrost gospodarczy w II i III kw. 2019 r. nadal wysoki, choć nasilają się sygnały osłabienia” – czytamy w analizie NBP. I dalej: “W kolejnych kwartałach dynamika PKB stopniowo osłabi się ze względu na utrzymujące się obniżenie aktywności gospodarczej w strefie euro oraz wyhamowanie tempa absorpcji środków z budżetu UE”. NBP spodziewa się niższych niż wcześniej przewidywano inwestycji rządowych, samorządowych i prywatnych. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to ma nastąpić “stopniowy spadek dynamiki realnych dochodów do dyspozycji w latach 2020-2021”, a wzrost płacy minimalnej ma spowodować wzrost płac w całej gospodarce tylko w krótkim okresie. “Po wysokim wzroście w 2019 r. w kolejnych latach stopniowe obniżanie się dynamiki inwestycji przedsiębiorstw” – ocenili eksperci NBP.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nauczyciele dla Niepodległej


Nauczyciele znaleźli się w pierwszym szeregu walczących o wolną Polskę. To zdjęcie ma symboliczną wymowę – od lewej: Julian Smulikowski, późniejszy wiceprezes ZG ZNP, w mundurze, wśród szefostwa Naczelnego Komitetu Narodowego (czerwiec 1915 r.). Fotografia ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (NKN sygn. 607).

Głos Nauczycielski przypomina, że nauczyciele walczyli o niepodległą Polskę korzystając z różnych form walki: prowadząc nauczanie w języku polskim wbrew zakazom zaborców, czy też podejmując akcję zbrojną w szeregach polskich formacji wojskowych, w tym Legionów Polskich i POW. Działacze Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego Galicji (m.in. Stanisław Nowak i Julian Smulikowski) uczestniczyli w działalności Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji (utworzonego w 1914 r., który organizował Legiony Polskie). Stanisław Nowak był wiceprzewodniczącym Komisji Szkolnej NKN.

Jak pisze Głos, 11 listopada 1918 r. – kiedy na ulicach Warszawy trwało rozbrajanie żołnierzy niemieckich, a przez miasto przetaczały się manifestacje niepodległościowe – na zebraniu działaczy Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego Galicji i Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych (ZNPSP) Królestwa, zapadła decyzja o zjednoczeniu obu nauczycielskich organizacji. Przyjęto nazwę Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP), wskazano Warszawę na miejsce siedziby organizacji. Zjazd zjednoczeniowy nowego Związku odbył się 12 kwietnia 1919 r. Organem prasowym Związku (poprzednio – Zrzeszenia) był Głos Nauczycielski, wydawany od 1 czerwca 1917 r. Członek Komitetu Redakcyjnego Głosu Nauczycielskiego Ksawery Prauss został następnie – 17 listopada 1918 r. – pierwszym ministrem oświaty (wyznań religijnych i oświecenia publicznego) wolnej Polski.

W 1923 r., w wolnej już Polsce, Józef Piłsudski tak podsumował wkład nauczycieli w odzyskanie niepodległości:

„Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią, jesteście tymi, którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie wasze płynęło w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej płynęło życie żołnierskie” (GN nr 13-15 z 15 października 1923 r.).

“„Stanęliście Szanowni Panowie i Szanowne Panie do pracy odrodzeni w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, odrodzenia dusz, które w niewoli się plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go wyższym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie” – tak Marszałek przemawiał do delegatów i delegatek na V Zjazd Związku. Dwa lata wcześniej, w 1921 r., uczestnicy III Zjazdu przyznali Józefowi Piłsudskiemu tytuł honorowego członka Związku.

Źródło: www.glos.pl

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka do Opactwa w Henrykowie i Piernikarni Śląskiej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nasza propozycja w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli

Propozycja ZNP dotycząca zmian w systemie wynagradzania nauczycieli

Podstawowe założenia:
1. Związanie wynagrodzenia zasadniczego z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
2. Zachowanie systemu średnich wynagrodzeń, z jednoczesną zmianą sposobu jego ustalania.
3. Likwidacja kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej.
4. Zastąpienie kwoty bazowej dla nauczycieli określanej corocznie w ustawie budżetowej kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Szczegółowe założenia:
1. Formuła wynagrodzenia zasadniczego:
 nauczyciel dyplomowany – co najmniej 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego,
 nauczyciel stażysta z – co najmniej 73% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

2. Formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:
 nauczyciel stażysta – 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego,
 nauczyciel kontraktowy – 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego,
 nauczyciel mianowany – 125% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego,
 nauczyciel dyplomowany – 155% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Uchwała ZG ZNP w sprawie Inicjatywy Ustawodawczej

Uchwała nr 27/2019 z dnia 22 października 2019
Październik 24, 2019
w

Uchwała nr 27/2019 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 października 2019 r. ws. inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 8 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Rekomendować XLII Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZNP przyjęcie uchwały o podjęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2120 ze zm.).
Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w III kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

§ 2

Zarząd Główny ZNP zobowiązuje ogniwa ZNP do podjęcia szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej przedmiotu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

Prezes ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Informacja prawna dotycząca żądań dyrektorów wobec protestujących

Poniżej informacja z Zarządu Głównego:
Koleżanki, Koledzy!

Po otrzymaniu informacji z dwóch województw, że niektórzy dyrektorzy żądają od nauczycieli złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w proteście, przesyłamy informację przygotowaną przez prawników, bo być może podobna sytuacja pojawi się także w Waszym regionie.

Zgodnie z prawem, nie ma podstaw do składania takich żądań.

ANALIZA PRAWNA

Dyrektor nie może zobowiązać pracowników szkoły do złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na:

odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy,

występowaniu o wypłatę wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.

Uchwałą z dnia 22 października 2019 r. nr 34/2019 Zarząd Główny ZNP zobowiązał Zarządy Oddziałów ZNP do zintensyfikowana działań mających na celu wsparcie pracowników oświaty, którzy w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy odmawiają wykonywania poleceń przełożonych:
1. niewynikających ze stosunku pracy (poleceń wykraczających w sposób niezgodny z prawem poza umówiony rodzaj pracy i wynikający z niego zakres obowiązków),
2. sprzecznych z przepisami prawa (np. poleceń obligujących wbrew przepisom prawa do pracy w czasie urlopu wypoczynkowego),
3. niepozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Ponad to Zarząd Główny ZNP zobowiązał Zarządy Oddziałów ZNP do udzielenia pomocy prawnej pracownikom oświaty, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną (np. za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych w czasie wycieczek szkolnych, „zielonych szkół”, zawodów sportowych) i w związku z prowadzoną przez ZNP od dnia 15 października br. akcją informacyjną zamierzają wystąpić do pracodawców o wypłatę należnego im wynagrodzenia.

Po podjęciu powyższej uchwały do Zarządu Głównego ZNP dotarły informacje, iż dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych żądają od pracowników złożenia oświadczeń o tym, czy mają zamiar wziąć udział w akcji polegającej na odmowie wykonywania poleceń przełożonych niespełniających warunków, o których mowa w art. 100 § 1 Kodeksu pracy oraz żądaniu wypłaty wynagrodzenia należnego im za pracę ponadwymiarową.

W związku z powyższym informujemy, iż brak jest podstaw prawnych upoważniających dyrektorów do zobligowania pracowników do złożenia oświadczenia, o tym czy mają zamiar wziąć udział w takiej akcji. O wszelkich przypadkach nakładania na pracowników tego rodzaju obowiązku prosimy niezwłocznie informować miejscowe oddziały ZNP oraz Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Zarząd Główny ZNP podjął dziś uchwałę ws. kontynuowania protestu

– Zarząd Główny ZNP postanowił kontynuować Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty – poinformował dziś prezes ZNP Sławomir Broniarz. – W ankiecie, którą Związek przeprowadził we wrześniu, 55 proc. respondentów opowiedziało się „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. Umownie nazwaliśmy tę formę akcji protestacyjnej protestem włoskim. Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w obronie podstawowych praw pracowniczych.

Nauczycielskie wynagrodzenia są bardzo niskie, a w 2020 roku będą niższe od płacy minimalnej w sytuacji, kiedy nauczyciele wykonują bardzo dużo zadań za darmo, bo nie należą one do ich obowiązków.

– Chodzi nam o pokazanie, jak wiele rzeczy nauczyciele zwyczajowo wykonują, choć nie należą one do ich obowiązków. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli – mówił szef ZNP. – Dlatego tak ważne jest by wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej), albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).

Udział w tzw. proteście włoskim jest indywidualną decyzją nauczyciela nauczycielki. Przystępowanie do niego będzie procesem rozłożonym w czasie.

– W ramach tego protestu chcemy walczyć o prestiż zawodu, bo nauczyciel ma być odpowiednio wynagradzany, w miejscu pracy powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki, a nie tworzyć sobie to miejsce pracy, wykorzystując własny sprzęt i środki finansowe – mówił szef ZNP.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Uwaga! Zmiana godziny spektaklu ,,Instytut Goethego”

Szanowne Koleżeństwo ! Spektakl rozpoczyna się o godz.19.00, wyjazd z przed Centrum Przesiadkowego o godzinie 17.45 a nie o 16.45!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone