Mozart niekonwencjonalnie w ,,Operze Wrocławskiej”

W niedzielny wieczór 17 lutego dane było 45- osobowej grupie świdnickiego ZNP i jego Sympatyków podziwiać spektakl ,,Don Giovanni” W.A.Mozarta w wykonaniu artystów Opery Wrocławskiej. Niekonwencjonalna interpretacja sceniczna dzieła opierała się na umieszczeniu akcji utworu w Szpitalu Psychiatrycznym, pacjenci poruszają się w hermetycznej przestrzeni nie tylko samego obiektu, w którym przebiega ich terapia, ale również w zamkniętej pętli własnych uczuć, zawiedzionych miłości, niespełnionych obietnic. Różnie została owa inscenizacja odebrana, wywołała wiele polemik, a przecież właśnie o to w sztuce chodzi, zapewne Maestro Mozart tworząc blisko 250 lat temu odbierany był jako artysta niekonwencjonalny i niepokorny…
Następna przygoda artystyczna na jaką czekamy, to spektakl Teatru Wspólczesnego we Wrocławiu w dniu 29 marca ,,Genialna Przyjaciółka” Eleny Ferrante- bilety na wyczerpaniu :)

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Przebieg sporu zbiorowego i udział w strajku w Oddziale ZNP w Świdnicy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Zarząd Oddziału ZNP informuje, iż 11 lutego b.r zakończył etap rokowań i mediacji. Czekamy na zakończenie sporu zbiorowego we wszystkich województwach /w niektórych trwają ferie/do 28 lutego. Na początku marca zbierze się Zarząd Główny ZNP i to on podejmie decyzję, co do terminu przeprowadzenia strajku, w międzyczasie w placówkach z terenu działania naszego Oddziału, w których rozpoczęliśmy spór zbiorowy będziemy realizować referenda strajkowe /1lub 2gi tydzień marca/.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Brak postępu w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

31 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zakończyła się kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019.

W rozmowach uczestniczyła minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć. Stronę związkową reprezentowali: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele oświatowej „Solidarności”.

Minister Anna Zalewska nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Dlatego ZNP kolejny raz powtórzył swoje żądanie wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. o 1000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim.

Natomiast zaproponowaną przez minister Annę Zalewską kwotę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o kolejne 5 proc. Związek określił jako obiecywanie „gruszek na wierzbie”, bowiem w budżecie państwa nie ma środków finansowych na ten cel.

Jednocześnie ZNP bardzo krytycznie odniósł się do głosowania minister Anny Zalewskiej w Sejmie, która była przeciwna zwiększeniu kwoty na oświatę o 4 mld złotych, natomiast zagłosowała za przyznaniem telewizji publicznej dotacji państwowej w kwocie miliarda złotych.

Związek, podtrzymując swoje żądanie wzrostu wynagrodzenia o 1000 złotych od stycznia 2019 r., oświadczył, że skutki sporu zbiorowego poniesie premier Mateusz Morawiecki i minister Anna Zalewska.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Etapy sporu zbiorowego

Procedura wejścia w spór zbiorowy – szczegółowo opisana w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – jest wieloetapowa. Trzeba ją przeprowadzić zgodnie z prawem, bo tylko wówczas ewentualny strajk będzie legalny.

Dlaczego spór zbiorowy a nie od razu strajk?

Strajk jest ostatnim elementem sporu zbiorowego. Legalny strajk może być zorganizowany tylko w ramach sporu zbiorowego. Dlatego najpierw należy wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. Dla pracowników oświaty pracodawcą jest dyrektor szkoły / placówki oświatowej.

Czego dotyczy spór zbiorowy?

Spór zbiorowy może dotyczyć: warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych pracowników. Żądania ZNP mieszczą się w ustawowych wymogach.

Etapy sporu zbiorowego

1. Zgłoszenie żądań

Spór zbiorowy rozpoczyna się w dniu przekazania pracodawcy żądań przez organizację związkową (pisemnie).

2. Rokowania

Niespełnienie przez pracodawcę żądań (w terminie nie krótszym niż 3 dni) skutkuje podjęciem rokowań. Ich celem jest dojście przez strony do porozumienia.

3. Mediacje

W przypadku braku porozumienia na etapie rokowań spór przechodzi na etap mediacji, polegających na negocjacjach z udziałem niezależnego mediatora.

4. Strajk ostrzegawczy

W trakcie mediacji (nie wcześniej niż 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego) może być zorganizowany strajk ostrzegawczy. Nie jest on obowiązkowy.

5. Arbitraż

Po zakończeniu etapu mediacji można ewentualnie poddać spór zbiorowy pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego (przy sądzie okręgowym lub Sądzie Najwyższym).
6. Referendum strajkowe
7. Strajk

Dopiero nieosiągnięcie porozumienia, rozwiązującego spór zbiorowy w trakcie mediacji, otwiera drogę do zorganizowania strajku.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Informacja ws. prowadzenia sporu zbiorowego (i strajku) w szkole, w której nie działa ZNP

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniamy, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku, gdy u danego pracodawcy (w szkole, przedszkolu albo placówce) nie działa żadna organizacja związkowa, spór zbiorowy może być prowadzony przez organizację związkową, do której pracownicy zatrudnieni u ww. pracodawcy zwrócą się z wnioskiem o reprezentowanie ich interesów (przepisy nie wskazują liczby pracowników koniecznych do poparcia wysuniętego wniosku i jego formy).Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy u danego pracodawcy działa choć jedna organizacja związkowa, to pracownicy w sporze zbiorowym z tym pracodawcą mogą być reprezentowani tylko przez organizację związkową u niego działającą.

Jeśli w Twojej szkole nie działa Związek Nauczycielstwa Polskiego, zachęcamy również do złożenia deklaracji członkowskiej i wstąpienia do ZNP. Wówczas oddział ZNP będzie mógł prowadzić spór zbiorowy ze szkołą, przedszkolem albo placówką, w której pracujesz.

Aby Twoja szkoła mogła być objęta działaniami ZNP w sporze zbiorowym, prosimy o kontakt z właściwym oddziałem ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Opiniujemy projekt rozporządzenia płacowego

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje przedłożony projekt.

Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje z wnioskiem zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenie nauczycieli. (…)
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzenia opartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

W opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego z katalogu składników wchodzących w skład średniego wynagrodzenia powinny zostać wyłączone godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagrody jubileuszowe oraz dodatki za warunki pracy.

Wyłączenie powyższych składników spowoduje skutek w postaci zwiększenia udziału procentowego wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu. Jest to postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat. W związku z tym istnieje także potrzeba wprowadzenia ustawowych zapisów dotyczących ustalenia procentowego wskaźnika udziału wynagrodzenia zasadniczego w średnich wartościach wynagrodzenia, określonych w art. 30 ust. 3 KN.

Przedstawiona w treści projektu rozporządzenia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o 5% jest nie do zaakceptowania.

Porównując stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną w 2019 r. w wysokości 2250 zł do stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli doskonale widać, że nadal w jednym przypadku wynagrodzenie to jest niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W dwóch przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego są równe kwocie wynagrodzenia minimalnego, a w dwóch innych są do niego zbliżone.

Należy zauważyć, że stawki wynagrodzenia minimalnego dla nauczyciela stażysty na 2 i 3 poziomie wykształcenia stanowią w zasadzie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, a na 1 poziomie wykształcenia (najwyższym) stanowi kwotę wyższą od kwoty minimalnego wynagrodzenia o jedynie 288 zł.

W przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych nie ma możliwości skompensowania stawek wynagrodzenia zasadniczego innymi składnikami wynagrodzenia (dodatkiem za wysługę lat, funkcyjnym, godzinami ponadwymiarowymi) do wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę, gdyż nauczyciele ci albo nie nabywają prawa do określonych składników, albo nie mają właściwego doświadczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym ZNP żąda zdecydowanego zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, które zostały ustalone w stawkach niższych niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązująca w 2019 r.

Zaproponowany wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a zwłaszcza sposób jego finansowania ze zlikwidowanych składników wynagrodzenia nauczycieli, ograniczonych etatów, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego, zdaniem ZNP uwłacza godności zawodu nauczyciela.

Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania społecznego, wobec którego zostały zakreślone wysokie standardy etyczne, jak również wymogi dotyczące kwalifikacji oraz konieczność nieustannego doskonalenia zawodowego. Za szczególnymi wymogami dotyczącymi standardów wykonywania zawodu nauczycielskiego nie idzie jednak troska o należyte wynagradzanie nauczycieli. Niestety – wskazanie, że w sześciu przypadkach stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ukazuje lekceważący stosunek kolejnych ekip rządowych do zawodu nauczyciela.

(…)

Związek przedstawił również MEN szczegółowe propozycje zmian treści rozporządzenia. Rozporządzenie płacowe nauczycieli wymaga wprowadzenia kilku zmian, których brak – zdaniem ZNP – powoduje naruszanie uprawnień nauczycieli do przysługującego im wynagrodzenia. Wg ZNP:

W rozporządzeniu płacowym należy wprowadzić minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia w zakresie składników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 KN – a więc dotyczącym dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego dodatek za trudne warunki pracy powinien być powiązany z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w każdej sytuacji, a nie jedynie wtedy, gdy jest ono organizowane w szkole lub przedszkolu specjalnym. Zasada ta powinna dotyczyć pracy w ramach oddziałów integracyjnych i zespołów wczesnego wspomagania.
W treści § 2 rozporządzenia płacowego należy wprowadzić regulację umożliwiającą obliczenie stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli realizujących obowiązkowe pensum na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a KN.
ZNP występuje z postulatem zmiany § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia płacowego w zakresie zagwarantowania nauczycielom wychowania przedszkolnego prawa do dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oddziału. Dodatek funkcyjny jest dodatkiem określonym w treści pragmatyki nauczycielskiej. Jest on elementem wynagrodzenia nauczycieli sprawujących określoną funkcję.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

,,Don Giovanni” W.A.Mozarta 17 lutego w Operze Wrocławskiej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

AKTUALNA SYTUACJA NA LINII ZNP – RZĄD

7 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP, by porozmawiać o napiętej sytuacji w oświacie oraz o zarobkach nauczycieli.

Natomiast minister edukacji, na spotkaniu które zorganizowała o tej samej porze, przedstawiła to co proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego, czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 121 zł do 166 zł BRUTTO.

Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca proponowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019.

Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł, a także rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które doprowadzą do zwiększenia płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym.

8 stycznia

We wtorek kolejna tura rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje płacowe z udziałem minister edukacji i partnerów społecznych w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

(Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, godz. 11.00)

10 stycznia

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Pracowników Oświaty

ZNP rozpoczyna Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty.

Żądamy wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

Jednocześnie zachęcamy nauczycieli do troski o swoje zdrowie.

Prosimy rodziców o wyrozumiałość. Jest to także protest o lepszą szkołę.
Zarobki nauczycieli zaczynają się od 1751 zł netto. Pensje nauczycieli muszą wzrosnąć! Teraz!

Nauczyciele chcą protestować – tak wynika z ankiety przeprowadzanej przez ZNP od połowy listopada. W ankiecie zapytaliśmy nauczycieli o formę protestu, którą należałoby zorganizować w ramach walki o wyższe pensje. Wypełniło ją 230 181 osób. Najczęściej nauczyciele wskazywali na akcję podobną do protestu policjantów (93 tys.) oraz na strajk w formie strajku ogólnopolskiego, lokalnego, włoskiego (łącznie 102 137). Nauczyciele mogli też zaproponować inne rozwiązania protestacyjne, co też bardzo liczne zrobili.

Wyniki ankiety ZNP oraz wczoraj zainicjowana – oddolna akcja nauczycieli – pokazują, jak bardzo pedagodzy są zdeterminowani. Dzisiaj z powodu niskich pensji doświadczeni pedagodzy odchodzą z zawodu. W wielu szkołach i przedszkolach brakuje nauczycieli.

Obradujący dziś Zarząd Główny ZNP podjął decyzję w sprawie protestu. Domagamy się realnego a nie symbolicznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

Zachęcamy także nauczycieli do dbania o swoje zdrowie.

Do tej pory nasze protestacyjne plany były wszystkim znane. Teraz nie podajemy szczegółowych informacji z uwagi na niektóre działania ministerstwa i kuratorów.

W ubiegłym roku MEN za pośrednictwem kuratoriów próbował powstrzymać nasz strajk 31 marca twierdząc, że jest on nielegalny. Wówczas już od stycznia kuratoria wysyłały pisma do szkół zatytułowane „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, podważające legalność wejścia w spór zbiorowy oraz sugerujące, że nauczyciele odstępując od pracy mogą zostać ukarani. Podobna sytuacja ma miejsce już dzisiaj (pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).

Wzywamy także rząd i ministerstwo edukacji do podjęcia rozmów. Zapraszamy premiera i minister edukacji do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na rozmowy 8 stycznia 2019 roku.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone