UWAGA! Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

Do 5 lat wydłuży się czas na cykliczną ocenę pracy, zaś sama ocena będzie dokonywana bez szczegółowych wskaźników realizacji poszczególnych jej kryteriów. Poznaj szczegóły oraz sprawdź, kogo mimo wszystko będzie trzeba ocenić jeszcze na podstawie regulaminu i zasad obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
Cykliczna ocena pracy co 5 lat i nowe terminy na dokonanie oceny pracy po raz pierwszy
Od 1 stycznia 2019 r. tzw. cykliczna ocena pracy będzie dokonywana co 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W konsekwencji, ostateczny termin na dokonanie oceny pracy wszystkich nauczycieli na nowych zasadach przypadnie w przypadku nauczycieli:
• kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2023 r., chyba że w tym czasie nauczyciel rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego, wówczas oceny pracy na nowych zasadach dokonuje się dopiero po zakończeniu stażu;
• dyplomowanych – do 30 czerwca 2022 r
(art. 141 ustawy z 22 listopada 2018 r. . o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Powyższe terminy nie dotyczą nauczycieli, którzy zostali ocenieni na zasadach obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Cyklicznej oceny pracy w przypadku tych nauczycieli należy zatem dokonać za 5 lat od dnia tej oceny pracy.
Do 31 grudnia 2018 r. powinni zostać mimo wszystko ocenieni nauczyciele dyplomowani, którzy uzyskali ten stopień awansu zawodowego od 2 do 31 grudnia 2015 r., chyba, że zaszły okoliczności wydłużające czas na dokonanie cyklicznej oceny pracy tj. gdy w tym czasie nauczyciel był nieobecny w pracy dłużej niż 3 miesiące albo do 31 grudnia 2018 r. nie upłynął jeszcze rok pracy w danej placówce (art. 6a ust. 1b i ust. 1c Karty Nauczyciela).
PRZYKŁAD
Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego 15 grudnia 2015 r. W związku z tym do 15 grudnia 2018 r. powinien zostać oceniony na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Jeśli uzyska ocenę pracy np. w dniu 14 grudnia 2018 r., termin na dokonanie kolejnej cyklicznej oceny pracy przypadnie na 14 grudnia 2023 r.
Uchylenie regulaminów oceny pracy nauczycieli
Zmiany w ocenie pracy nauczycieli obejmują także likwidację regulaminów oceny pracy, które opracowywane były na poziomie danej placówki. Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ma być uregulowana w pełni w przepisach powszechnie obowiązujących. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli, zgodnie z którym spełnianie poszczególnych kryteriów będzie oceniane w skali od 0 do 3.
Kogo kiedy ocenić i na podstawie jakich przepisów
Zmiany w ocenie pracy nie obejmą od razu wszystkich nauczycieli. Przepisy przejściowe, jak zwykle regulują sytuacje szczególne, w których ocena pracy nadal będzie dokonywana na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Oceny pracy na podstawie regulaminu należy dokonać w przypadku nauczycieli,:
• wobec których wszczęto postępowanie w sprawie dokonania oceny pracy po 31 sierpnia 2018 r. i nie zostało ono zakończone przed 1 stycznia 2019 r.
• którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego od 1 września do 31 grudnia 2018 r.
PRZYKŁAD Nauczyciel kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego 28 grudnia 2018 r. Do 4 stycznia 2019 r. powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Dyrektor powinien dokonać jego oceny pracy w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Mimo, że procedura oceny pracy po zakończeniu stażu rozpocznie się już w 2019 r., oceny należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września do 31 grudnia 2018 r. tj. na podstawie regulaminu oceny pracy.
Nowe zasady oceny pracy tj. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. obejmą zatem nauczycieli:
• w stosunku do których wszczęto procedurę oceny pracy po 31 grudnia 2018 r.
• kończących staż po 31 grudnia 2018 r.
Aby otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę już od 1 września 2020 r. trzeba będzie samemu zawnioskować o ocenę pracy
Zmiana przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli wpłynie także na zasady uzyskiwania prawa do dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych. Pierwotne brzmienie nowych przepisów o ocenie pracy było spójne z zasadami nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę – dodatek ten bowiem ma przysługiwać od 1 września 2020 r., zaś oceny pracy nauczycieli dyplomowanych należało dokonać po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020 r. W związku ze zmianami od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele dyplomowani, którzy chcą otrzymywać dodatek za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 r. muszą zawnioskować o ocenę pracy na nowych zasadach, ponieważ dyrektor nie będzie miał już obowiązku ich ocenienia z własnej inicjatywy w terminie umożliwiającym ubieganie się o ten dodatek.
Dodatek za wyróżniającą pracę otrzymają nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą:
• legitymowali się już 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego
oraz
• wyróżniającą oceną pracy uzyskaną na zasadach obowiązujących od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub od 1 stycznia 2019 r.
(art. 142 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Dla dodatku za wyróżniającą pracy trzeba będzie poddawać się ocenie co 3 lata
Przepisy dotyczące dodatku za wyróżniającą pracę zostaną doprecyzowane także w ten sposób, że aby otrzymać dodatek, trzeba będzie posiadać wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w okresie ostatnich 3 lat pracy. Prawo do dodatku ma wygasać z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym:
• upłyną 3 lata od dnia nabycia prawa do dodatku za wyróżniającą pracę,
lub
• uzyskana przez nauczyciela ocena pracy niższa niż ocena wyróżniająca stanie się ostateczna.
W konsekwencji, aby zachować prawo do dodatku trzeba będzie wnioskować o ocenę pracy co 3 lata, nie czekając na upływ 5-letniego terminu na dokonanie cyklicznej oceny pracy przez dyrektora placówki.
Nauczyciele dyplomowani, którzy na dzień 1 września 2020 r. będą legitymowali się co najmniej 3-letnim stażem pracy od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego, powinni zawnioskować o ocenę pracy w pierwszym kwartale 2020 r. Dzięki temu uzyskają ją przed 1 września 2020 r. i jeśli będzie to ocena wyróżniającą – od 1 września 2020 r. otrzymają dodatek za wyróżniającą pracę i będą się nim cieszyć przez co najmniej rok. Czemu tylko rok? Ponieważ po roku od dnia uzyskania oceny np. dyrektor z własnej inicjatywy lub jeden z uprawnionych podmiotów np. organ prowadzący może zawnioskować o ocenę pracy nauczyciela i nauczyciel zachowa prawo do dodatku tylko jeśli będzie ona znów wyróżniająca.
Dyrektor szkoły będzie mógł awansować już z bardzo dobrą oceną pracy
Złagodzony został także wymóg posiadania wyróżniającej oceny pracy aby móc awansować na stopień nauczyciela dyplomowanego z tzw. ścieżki dyrektorskiej. Po zmianach, dyrektor placówki, posiadający nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, pod warunkiem legitymowania się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy. W przypadku dyrektorów posiadających co najmniej stopień doktora będą to analogicznie 2 lata pracy na stanowisku i 4 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. wynika z art. 6 pkt 7 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
Polecam materiały dotyczące oceny pracy nauczycieli dostępne na Portalu Oświatowym. W szczególności wzory, które nie zmienią się także po nowelizacji tj.:
Źródło:
• Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (wersja skierowana do podpisu Prezydenta)
• Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (projekt z 23 listopada 2018 r., wersja skierowana do opiniowania).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) –Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 6a.art. 6a.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – §4 ust. 5§4 ust. 5

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.