Urlop dla poratowania zdrowia – składamy wniosek

Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia może się przeciągnąć, jeżeli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Sprawdź, kiedy najlepiej wnioskować o urlop zdrowotny.
Warunki skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel powinien łącznie spełnić następujące warunki:

w dniu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia pozostawać w nauczycielskim stosunku pracy nawiązanym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela),
legitymować się co najmniej 7-letnim nieprzerwanym okresem pracy w zawodzie nauczyciela w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, przy czym okres ten powinien bezpośrednio poprzedzać rozpoczęcie urlopu (art. 73 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela) – dotyczy to wyłącznie pierwszego urlopu w karierze zawodowej
nie posiadać uprawnień emerytalnych (art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela),
odczekać co najmniej rok od dnia zakończenia poprzedniej części urlopu zdrowotnego (art. 73 ust. 8 Karty Nauczyciela).

Poza powyższym nauczyciel musi uzyskać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od lekarza medycyny pracy albo przedstawić skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową (w tym drugim przypadku urlop byłby krótkotrwały, ponieważ obejmowałby jedynie pobyt w sanatorium).
Ograniczony zakres przyczyn umożliwiających skorzystanie z urlopu zdrowotnego

Orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia zostanie wydane jedynie w przypadku:
• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę.

We wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia nie trzeba jednak wykazywać, że zachodzi jedna z ww. okoliczności. O tym zdecyduje lekarz w czasie badania.
Wniosek o urlop zdrowotny z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem

Skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia z innych przyczyn niż leczenie uzdrowiskowe przewiduje konieczność:

złożenia wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia;
wydanie skierowania na badania do lekarza medycyny pracy;
dyrektor powinien zrobić to niezwłocznie, jednakże załóżmy, ze może to trwać ok tygodnia (dyrektor przed wydaniem skierowania powinien przeanalizować czy nauczyciel w ogóle spełnia warunki do skorzystania z tego urlopu);
umówienia się do lekarza medycyny pracy na badania w terminie 30 dni od otrzymania skierowania;
wydania orzeczenia przez lekarza o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
lekarz wyda orzeczenie w dniu, w którym nauczyciel zgłosił się na badania, o ile nie zajdzie konieczność przeprowadzenia badań lub konsultacji specjalistycznych, co może spowodować przedłużenie badania.
ewentualne odwołanie od orzeczenia;
dyrektor i nauczyciel mogą wnieść odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.
przekazanie odwołania do WOMP w ciągu 7 dni;
ostateczne rozstrzygnięcie o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia przez komisję odwoławczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Wobec powyższego, warto złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – art. 73.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.